1
Adatkezelési tájékoztató
mobilapplikációhoz
Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató”) az 1. pontban
meghatározott társaság (a továbbiakban: Adatkezelő”) neve alatt működtetett Brando Burger
Székesfehérvár mobil applikáción (a továbbiakban: Applikáció”) keresztül megvalósuló adatkezelések,
így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának és felhasználásának, jellemzőit mutatja be.
Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálybalépésének napja: 2023 március 7.
Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változata elérhető az Applikáción belül.
Az Adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban:
GDPR”) alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.”) rendelkezéseire is, fogalmi rendszere
megegyezik a GDPR 4. cikkében meghatározott fogalmakkal, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az
Infotv. 3. §-ának értelmező rendelkezéseivel. A jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem meghatározott
kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az
irányadók.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót módosítsa. Amennyiben a
módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról az
érintettet megfelelő formában, például e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben az
Adatkezelési tájékoztató módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő
külön megkéri az érintetti hozzájárulást.
1. Adatkezelő adatai
Cégnév/egyéni vállalkozó neve:
Győrfi Szabolcs Ev
Székhely:
Budai út 144, Székesfehérvár, 8000 Hungary
Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám:
Adószám:
66885784-2-39
Képviselő neve és beosztása:
Győrfi Szabolcs
Elérhetőség
Győrfi Szabolcs
E-mail cím:
brandoburgerfehervar@gmail.com
Levelezési cím:
8000 Székesfehérvár, Budai út 144/a.
Telefonszám:
+36704596270
2. Adatkezelésre vonatkozó alapelvek
Az Adatkezelő szolgáltatásainak biztosítása során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező
jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Az Adatkezelő az Adatkezelési
tájékoztató 3. pontjában foglaltak szerint a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli,
eljárásai során figyelemmel van a GDPR szerinti jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elvére,
valamint a személyes adatokat célhoz kötötten, az adattakarékosság elvét is szem előtt tartva kezeli, betartja
a korlátozott tárolhatóság elvét is, védi a személyes adatok bizalmasságát és integritását és tekintettel van a
GDPR szerinti pontosság elvére is.
2
3. Adatkezelés módja és biztonsága
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az Infotv., továbbá az
egyéb jogszabályokban előírt adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az
Adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; megváltoztatástól; továbbítástól;
nyilvánosságra hozataltól; vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól.
Az Adatkezelő különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt
adatállományok delmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok kivéve,
ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
4. Adatkezelő Applikációjával kapcsolatosan megvalósuló adatkezelések
Az Adatkezelő Applikációján keresztül ételrendelési szolgáltatást nyújt. Az Applikáción keresztüli rendelés
leadásához előzetes regisztráció szükséges. A leadott rendelést Adatkezelő házhozszállítás útján juttatja el az
érintetthez, futárok igénybevételével. A futárok számára kizárólag a házhozszállításhoz szükséges adatok
kerülnek továbbításra, így az érintett neve, telefonszáma, szállítási adatai, megrendeléssel kapcsolatos egyéb
adatok. A futár a saját adatkezeléséért, annak adatvédelmi jogi megfeleléséért önállóan, saját hatáskörben
felel.
4.1. Az Applikációban történő regisztráció
Adatkezelés célja
Felhasználói fiók készítése, és ételrendelési szolgáltatás igénybevétele
Kezelt adatok köre
Az érintett neve, e-mail címe, jelszava.
Érintettek köre
Azon személyek, akik regisztrálni szeretnének az Applikációban.
Adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett hozzájárulása.
Adattárolás határideje
A hozzájárulás visszavonásáig.
Adatkezelés módja
Elektronikusan.
Adat forrása
Érintettől felvett adat.
Az adatszolgáltatás
elmaradásának
lehetséges
következményei
Az adatok megadása önkéntes, amennyiben az érintett nem bocsátja az
Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy az érintett nem tud regisztrálni
az Adatkezelő Applikációjában, így nem tudja létrehozni felhasználói
fiókját sem, amely nélkül nem tud ételrendelést leadni.
Automatizált
döntéshozatal és
profilalkotás
Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez
profilalkotást.
Kik ismerhetik meg az
adatokat?
Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozói ismerhetik
meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen
Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.
Adattovábbítás
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
nem történik.
4.2. Felhasználói fiókkal kapcsolatos adatkezelés
Sikeres regisztrációt követően az érintett a „Bejelentkezés” menüponton keresztül tud belépni a felhasználói
fiókjába.
3
Adatkezelés célja
Felhasználói fiókkal kapcsolatos adatok kezelése, tárolása.
Kezelt adatok köre
Felhasználói fiókkal kapcsolatos adatok, mint az érintett e-mail címe,
jelszava, neve, korábbi megrendeléseinek adatai (mit
, mikor és milyen
összegben rendelt).
Érintettek köre
Az Applikációban regisztráló, felhasználói fiókot létrehozó személyek.
Adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett hozzájárulása.
Adattárolás határideje
A hozzájárulás visszavonásáig.
Adatkezelés módja
Elektronikusan.
Adat forrása
Érintettől felvett adat.
Az adatszolgáltatás
elmaradásának
lehetséges
következményei
Az adatok megadása önkéntes, a megadott adatokat az érintett bármikor
szerkesztheti, módosíthatja, törölheti is.
Automatizált
döntéshozatal és
profilalkotás
Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez
profilalkotást.
Kik ismerhetik meg az
adatokat?
Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozóinak
munkavállalói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen
Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.
Adattovábbítás
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
nem történik.
4.3. Ételrendeléssel kapcsolatos adatkezelés
Amennyiben az érintett ételt szeretne rendelni az Adatkezelőtől, úgy szükséges regisztrálnia az Applikáción
keresztül. A kiválasztott termék kiszállítása és számlázása érdekében az érintettnek szükséges bizonyos
személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezésére bocsátania.
Adatkezelés célja
Az Adatkezelő Applikációján keresztül történő ételrendelés leadása, a
megrendelések teljesítése, fizetés.
Kezelt adatok köre
Az érintett neve, telefonszáma, szállítási és számlázási adatok, megjegyzés
rovatban feltüntetett esetleges üzenet tartalma, a vásárlás dátuma, a
megrendelt termék megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési opció, a
fizető bankszámlaszáma, fizetési azonosító, közlem
ény, megrendelés
száma.
Érintettek köre
Az Applikáción keresztül rendelést leadó személyek, akik korábban
regisztráltak az Applikációban.
Adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása,
valamint az Adatkezelő és az érintett közt létrejövő szerződésre
figyelemmel, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés
teljesítése.
Adattárolás határideje
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 éves elévülési
ideig.
Adatkezelés módja
Elektronikusan.
Adat forrása
Érintettől felvett adat.
4
Az adatszolgáltatás
elmaradásának
lehetséges
következményei
Amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő
rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában a szerződés
teljesítése.
Automatizált
döntéshozatal és
profilalkotás
Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez
profilalkotást.
Kik ismerhetik meg az
adatokat?
Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozóinak
munkavállalói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen
Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.
Adattovábbítás
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
nem történik.
4.4. Számlázás
Az Adatkezelő semmilyen adatot nem kezel a bankkártyához kapcsolódóan. Az érintettnek a fizetéshez a
saját banki felületét szükséges használnia.
Adatkezelés célja
A számlák kiállítása, kezelése, könyvelése.
Kezelt adatok köre
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ában, valamint az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ában meghatározott
adatok, így különösen az érintett neve, gazdasági művelet teljesítésének
időpontja, időszaka, címe.
Érintettek köre
Az Applikáción keresztül rendelést leadó személyek
Adatkezelés jogalapja
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 159. §-ra, valamint 167. §-ára,
tekintettel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.
Adattárolás határideje
A számviteli bizonylatokat a számvitell szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése értelmében legalább 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni. Az
Adatkezelő 8+1 év elteltével automatikusan rli az érintett személyes
adatait.
Adatkezelés módja
Elektronikusan.
Adat forrása
Érintettől felvett adat.
Automatizált
döntéshozatal és
profilalkotás
Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez
profilalkotást.
Kik ismerhetik meg a
személyes adatokat?
A személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkatársai, illetve
adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos
jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.
Adattovábbítás
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem
történik.
4.5. Panaszkezelés
Az Adatkezelő fogyasztónak minősülő felhasználóit megilleti a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.
törvényben (a továbbiakban: „Fgytv.”) meghatározott panasztételi jog. Az Fgytv. alapján a fogyasztó
(érintett) jogosult panaszt benyújtani az Adatkezelőhöz, jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában
meghatározott elérhetőségen. Az Adatkezelőhöz brkezett panaszokat az Adatkezelő az Fgytv.
5
rendelkezései szerint kezeli, és a megadott határidőn belül tájékoztatja a fogyasztót a panasz kivizsgálásának
eredményéről.
Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége rén kívül eljáró
természetes személy, illetve fogyasztónak minősülő vállalkozás a külön törvény szerinti civil szervezet,
egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és pvállalkozás is, amely árut vesz, rendel,
kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
Adatkezelés célja
Panaszok fogadása, kivizsgálása és kezelése.
Kezelt adatok köre
Az érintett neve, amennyiben postai úton küldte meg a panaszát úgy
lakcíme, amennyiben e-mailen keresztül küldte meg panaszát úgy az e-mail
címe, a panasszal kapcsolatos Fgytv. 17/A. § (5) bekezdésében
meghatározott egyéb adatok, illetve fogyasztónak minősülő vállalkozás
esetén a jogérvényesítéssel kapcsolatos adatok.
Érintettek köre
A panaszt tevő fogyasztónak minősütermészetes személy, fogyasztónak
minősülő vállalkozás esetén annak képviselője.
Adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont alapján jogi telezettség teljesítése,
tekintettel az Fgytv. 17/A. § (5) bekezdésére.
Adattárolás határideje
Amennyiben a válasz megküldését követően az érintett nem élt további
kifogással, úgy az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján a válasz
megküldésétől számított 3 év elteltével az Adatkezelő törli az adatokat.
További igénrvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően
kerülnek az adatok törlésre, esetleges polgári jogi igény érvényesítése
esetén pedig, a kapcsolódó eljárás jogerős befejezését követően.
Adatkezelés módja
Papíralapon és/vagy elektronikusan.
Adat forrása
Érintettől felvett adat.
Az adatszolgáltatás
elmaradásának
lehetséges
következményei
A személyes adat szolgáltatása kötelező, amennyiben az érintett az
adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az
Adatkezelőnek nem áll módjában a panaszok kivizsgálása.
Automatizált
döntéshozatal és
profilalkotás
Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez
profilalkotást.
Kik ismerhetik meg az
adatokat?
Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges jogi képviselői.
Adattovábbítás
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
nem történik.
4.6. A GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartások vezetésével
összefüggő adatkezelés
Adatkezelés célja
A GDPR-ban meghatározott érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos
nyilvántartások vezetésével összefüggő adatkezelés.
Kezelt adatok köre
A kérelmező neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, levelezési
címe, GDPR szerinti érintetti jog gyakorlására vonatkozó kérelem.
Érintettek köre
GDPR szerinti érintetti jogot gyakorló személy.
Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi
kötelezettség teljesítése, valamint az f) pontja szerinti jogos érdek.
6
Adattárolás határideje
A kérelem elbírálásától számított 5 év.
Adatkezelés módja
Papíralapon és/vagy elektronikusan.
Adat forrása
Érintettől felvett adat.
Az adatszolgáltatás
elmaradásának
lehetséges
következményei
Amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő
rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában az érintetti
kérelem elbírálása,
Automatizált
döntéshozatal és
profilalkotás
Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez
profilalkotást.
Kik ismerhetik meg a
személyes adatokat?
Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozóinak
munkavállalói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen
Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.
Adattovábbítás
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem
történik.
5.Adatfeldolgozók
Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott
utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk
kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban gzítik,
kezelik, ill. dolgozzák fel. Az Adatfeldolgozók az érintettek által megadott személyes adatokhoz a jelen
Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt, az egyes adatkezelési célokhoz igazodóan rendelkezésre álló
felhasználási időn belül végeznek adatkezelési műveleteket. Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési
tájékoztatóban feltüntetett adatkezelései kapcsán az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Adatfeldolgozói
kategória
Adatfeldolgozás
célja
Adatfeldolgozó
Név Székhely
nyilvántartási
Szoftverszolgáltató
Applikáció
működtetésének
támogatása,
üzemeltetés, IT
support
GoOrderz Kft.
6600 Szentes,
Ady Endre utca
34.
06-09-027493
Tárhelyszolgáltató
Applikáció
tárhelyének
szolgáltatás
-tárolás országa:
Németország
OVH Hosting
Limited
House, O'brien
Road, R93y0y3
Co. Carlow,
Írország
468585
Számlázó program
számlák kiállítása
6. Érintettek jogainak érvényesítése
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését; az adatkezelés korlátozását; adatainak törlését az Adatkezelőtől közvetlenül az 1. pont szerinti
elérhetőségi címén, illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz való jogával, illetve
a hozzájárulás visszavonásának jogával élni. Az érintett panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti
7
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy választása szerint bírósághoz fordulhat. A
bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.
Az Adatkezelő az érintett személyes adat kezelésre vonatkozó kérelemének teljesítése esetén az érintett
minőségére (ügyfél, igénylő, stb.) tekintettel, az érintett jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti azonosítását
elvégzi, és az érintett kérelmének/kérésének az Adatkezelő kizárólag az érintett megfelelő szintű
azonosítását követően jogosult eleget tenni.
Amennyiben a kérelmező a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét nem a jelen Adatkezelési
tájékoztatóban foglaltak szerint tette meg és az Adatkezelő a kérelmező megfelelő, adatbiztonsághoz
és/vagy titok védelemhez szükséges (jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti) azonosítását nem tudta
elvégezni (nem tudta érintettként beazonosítani), a relmezőt az Adatkezelő hiánypótlásra hívja fel,
amelynek elmulasztása, vagy nem teljesítése esetén a kérelem megválaszolását az Adatkezelő nem tudja
teljesíteni.
Az Adatkezelő által kért, szükséges személyes adatok megadására/hiányzó tevékenység elvégzésére történő
felhívástól a személyes adat megadásáig eltelt idő a kérelem megválaszolásának határidejébe nem számít bele.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-
korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
a) Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés
A GDPR 13. cikkében foglalt kötelezettségnek megfelelően az Adatkezelő köteles amennyiben a
személyes adat az érintettől származik a személyes adatok megszerzésének időpontjában az adatkezelésre
vonatkozó alábbi információkat érintettek rendelkezésére bocsátani:
a) az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
e) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;
f) az érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, rlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való
jogáról;
g) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét;
h) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújsának jogáról;
i) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy
szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat
megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás
elmaradása.
8
Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja
a fenti információkat, valamint azokon túlmenően a GDPR 14. cikkének értelmében az alábbi
információkat:
a) az érintett személyes adatok kategóriái;
b) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
c) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető
forrásokból származnak-e.
Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg az Adatkezelő a tájékoztatást:
a) a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel
való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal
való közlésekor köteles megtenni.
Nem kell eleget tenni a fent írt tájékoztatási kötelezettségnek, amennyiben:
az érintett már rendelkezik az e pontokba foglalt információkkal,
a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy
erőfeszíst igényelne,
az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy a
hatályos magyar jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről
is rendelkezik vagy
a személyes adatoknak valamely uniós vagy a hatályos magyar jogban előírt szakmai titoktartási
kötelezettség alapján bizalmasnak kell maradnia.
Az érintett hozzáférési joga a GDPR 15. cikkében meghatározottakkal összhangban az alábbi
információk rendelkezésre bocsátására terjed ki:
adatkezelés céljai;
érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;
személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
érintett jogai a személyes adatok kezelése körében;
az adatok forrása, amennyiben nem az érintettől gyűjtötték őket;
automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.
Az Adatkezelő minden esetben törekszik arra, hogy az általa az érintettnek adott tájékoztatás minden esetben
a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten r, átlátható,
érthető,nnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. A tájékoztatás és intézkedés megtételéréért az
Adatkezelő felelős. Az Adatkezelő az érintettnek adott minden tájékoztatást írásban tesz meg, ideértve az
elektronikus utat is. Az Adatkeze tekintettel a GDPR 15. cikkében, valamint a 32. cikkében foglalt
adatbiztonsági szabályokra tekintettel az érintett számára tájékoztatást csak és kizárólag abban az esetben
nyújt, ha az Adatkezelő meggyőződött az érintett személyazonosságáról. Amennyiben a személyazonosság
igazolása nem történik meg, az Adatkezelő az érintetti joggyakorsi kérelmet elutasítja, és egyben
tájékoztatja az érintettet jogai gyakorlásának módjáról.
9
Az Adatkezelő az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a jogaival
kapcsolatos - megfelelően közölt nyilatkozatba foglalt - kérelem esetén. Figyelembevéve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez az egy hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható
az Adatkezelő által az Adatkezelőhöz történő kérelem benyújtásától/beérkezésétől számított egy hónapon
belüli indokolt, érintettnek küldött tájékoztatással.
Megfelelő közlésnek, illetve beérkezésnek az számít, ha az írásba foglalt igényt az érintett az Adatkezelő
hivatalos címére vagy az erre a célra megadott email címére megküldi és az oda megérkezik.
A nem a fentieknek megfelelően közölt igényt az Adatkezelő nem veszi figyelembe.
A személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és
közérthető kell, hogy legyen, valamint azt világosan és egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni. Ez az elv
vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására,
valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak
tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll
megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról.
Az Adatkezelő a jelen pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedéseket díjmentesen végzi,
költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.
b) Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra,
hogy kérje a hiányos személyes adatok egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését.
c) Tiltakozás joga
Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával, ha az
adatkezelés jogalapja
a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.
Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az
Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az
adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, az Adatkezelő vezetősége dönt.
Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet. A megállapításig terjedő
időtartamra a személyes adatok megfelelően korlátozásra kerülnek.
d) Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:
az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő
időtartamra az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;
10
az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez;
az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint, a tiltakozással
kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.
Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára de legfeljebb 5 napra
az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és dönst hoz,
amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint
adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg:
az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes
adatok kezelése; vagy
jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.
Amennyiben az adatkezelés korlátozását az Adatkezelő feloldja, a korlátozás feloldását megelőzően a
korlátozás feloldásának tényéről írásban tájékoztatja azt az érintettet, akinek a kérésére a korlátozás
megtörtént, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ha az
adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az
érintettet.
e) Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
d) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
VAGY
e) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.
Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor,
azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,
a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi
kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam
alatt), vagy
11
c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy
g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
f) Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő,
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:
az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése
érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bekezdés a) pont]
ÉS
az adatkezelés automatizált módon történik.
E pontba foglalt jog nem illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint, ha
ez a jog hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.
Amennyiben az Adatkezelőnek személyes adatokat az érintett adathordozhatósághoz való joga alapján az
érintetten kívüli személy részére kell kiadnia, az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató keretében
tájékoztatja és felhívja e címzett harmadik személyt arra, hogy az Adatkezelő által az érintett vonatkozásában
átadott személyes adatokat nem használhatja saját céljára, és ezen személyes adatokat kizárólag a vonatko
adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint, célhoz kötötten kezelheti. Az Adatkezelő az érintett kérésére
harmadik személy részére megfelelően továbbított személyes adatok harmadik személy általi felhasználásáért
felelősséget nem vállal.
g) A hzzjruls visszavnshz val jg
Amennyiben az érintett személyes adatai Adatkezelő általi kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása,
akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja. Ezzel kapcsolatban az
Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő az érintett által adott hozzájárulás visszavonását
követően is kezelheti az érintett személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei
érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll.
7. Jogorvoslat
Az érintett jogosult az őt ért jogsértés kiküszöbölése végett vagy egyéb panasszal közvetlenül az
Adatkezelőhöz fordulni az alábbi e-mail címen: brandoburgerfehervar@gmail.com
Amennyiben az érintett sérelmesnek tartja az Adatkezelő adatkezelését, bejelentéssel élhet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím:
12
1363 Budapest, Pf. 9., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:
www.naih.hu).
Az érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron
kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási
helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.
A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.