Adatkezelési tájékoztató
mobilapplikációhoz
Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Adatkezelési tájékoztató”) az 1. pontban
meghatározott adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) neve alatt működtetett GoFutár
elnevezésű mobil applikáción (a továbbiakban: „Applikáció”) keresztül megvalósuló adatkezelések,
így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának és felhasználásának, jellemzőit mutatja be.
Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálybalépésének napja: 2022.03.24
Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változata elérhető az Applikáción belül.
Az Adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a
továbbiakban: „GDPR”) alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseire is,
fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkében meghatározott fogalmakkal, illetve bizonyos
pontokban kiegészítetten az Infotv. 3. §-ának értelmező rendelkezéseivel. A jelen Adatkezelési
tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben,
kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadók.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót módosítsa. Amennyiben a
módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a
változtatásokról az érintettet megfelelő formában, például e-mailes tájékoztató levél formájában
tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelési tájékoztató módosításából kifolyólag az adatkezelés
részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.
1. Adatkezelő adatai
Cégnév/egyéni vállalkozó neve:
GoOrderz Kft.
Székhely:
6600 Szentes, Ady Endre utca 34.
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:
06-09-027493
Adószám
27526545-2-06
Képviselő neve és beosztása:
Bencze István ügyvezető
Elérhetőség
• E-mail cím:
info@goorderz.hu
• Levelezési cím:
6600 Szentes, Ady Endre utca 34.
• Telefonszám:
06 30 890 9948
2. Adatkezelésre vonatkozó alapelvek
Az Adatkezelő szolgáltatásainak biztosítása során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a
kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Az Adatkezelő
az Adatkezelési tájékoztató 3. pontjában foglaltak szerint a rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat bizalmasan kezeli, eljárásai során figyelemmel van a GDPR szerinti jogszerűség,
tisztességes eljárás és átláthatóság elvére, valamint a személyes adatokat célhoz kötötten, az
adattakarékosság elvét is szem előtt tartva kezeli, betartja a korlátozott tárolhatóság elvét is, védi a
személyes adatok bizalmasságát és integritását és tekintettel van a GDPR szerinti pontosság elvére
1
is.
3. Adatkezelés módja és biztonsága
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az Infotv.,
továbbá az egyéb jogszabályokban előírt adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől;
megváltoztatástól; továbbítástól; nyilvánosságra hozataltól; vagy véletlen törléstől,
megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válástól.
Az Adatkezelő különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt
adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok -
kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez
rendelhetők.
4. Adatkezelő Applikációjával kapcsolatosan megvalósuló adatkezelések
Az Adatkezelő Applikációján keresztül ételrendelési szolgáltatást nyújt. Az Applikáción keresztüli
rendelés leadásához előzetes regisztráció szükséges. A leadott rendelést Adatkezelő házhozszállítás
útján juttatja el az érintetthez, futárok igénybevételével. A futárok számára kizárólag a
házhozszállításhoz szükséges adatok kerülnek továbbításra, így az érintett neve, telefonszáma,
szállítási adatai, megrendeléssel kapcsolatos egyéb adatok. A futár a saját adatkezeléséért, annak
adatvédelmi jogi megfeleléséért önállóan, saját hatáskörben felel.
4.1. Az Applikációban történő regisztráció
Felhasználói fiók készítése, és ételrendelési
Adatkezelés célja
szolgáltatás igénybevétele
Kezelt adatok köre
Az érintett neve, e-mail címe, jelszava.
Azon személyek, akik regisztrálni szeretnének az
Érintettek köre
Applikációban.
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az
Adatkezelés jogalapja
érintett hozzájárulása.
Adattárolás határideje
A hozzájárulás visszavonásáig.
Adatkezelés módja
Elektronikusan.
Adat forrása
Érintettől felvett adat.
Az adatok megadása önkéntes, amennyiben az
érintett nem bocsátja az Adatkezelő
Az adatszolgáltatás elmaradásának
rendelkezésére az adatokat, úgy az érintett nem
lehetséges következményei
tud regisztrálni az Adatkezelő Applikációjában,
így nem tudja létrehozni felhasználói fiókját sem,
amely nélkül nem tud ételrendelést leadni.
Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
2
Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges
adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő
Kik ismerhetik meg az adatokat?
adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen
Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.
Adattovábbítás harmadik országba vagy
Adattovábbítás
nemzetközi szervezet részére nem történik.
4.2. Felhasználói fiókkal kapcsolatos adatkezelés
Sikeres regisztrációt követően az érintett a „Bejelentkezés” menüponton keresztül tud belépni a
felhasználói fiókjába.
Felhasználói fiókkal kapcsolatos adatok kezelése,
Adatkezelés célja
tárolása.
Felhasználói fiókkal kapcsolatos adatok, mint az
érintett e-mail címe, jelszava, neve, korábbi
Kezelt adatok köre
megrendeléseinek adatai (mit, mikor és milyen
összegben rendelt).
Az Applikációban regisztráló, felhasználói fiókot
Érintettek köre
létrehozó személyek.
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az
Adatkezelés jogalapja
érintett hozzájárulása.
Adattárolás határideje
A hozzájárulás visszavonásáig.
Adatkezelés módja
Elektronikusan.
Adat forrása
Érintettől felvett adat.
Az adatok megadása önkéntes, a megadott
Az adatszolgáltatás elmaradásának
adatokat az érintett bármikor szerkesztheti,
lehetséges következményei
módosíthatja, törölheti is.
Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges
adatfeldolgozóinak munkavállalói. Az Adatkezelő
Kik ismerhetik meg az adatokat?
adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen
Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.
Adattovábbítás harmadik országba vagy
Adattovábbítás
nemzetközi szervezet részére nem történik.
4.3. Ételrendeléssel kapcsolatos adatkezelés
Amennyiben az érintett ételt szeretne rendelni az Adatkezelőtől, úgy szükséges regisztrálnia az
Applikáción keresztül. A kiválasztott termék kiszállítása és számlázása érdekében az érintettnek
szükséges bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezésére bocsátania.
3
Az Adatkezelő Applikációján keresztül történő
Adatkezelés célja
ételrendelés leadása, a megrendelések
teljesítése, fizetés.
Az érintett neve, telefonszáma, szállítási és
számlázási adatok, megjegyzés rovatban
feltüntetett esetleges üzenet tartalma, a vásárlás
Kezelt adatok köre
dátuma, a megrendelt termék megnevezése,
mennyisége, vételára, fizetési opció, a fizető
bankszámlaszáma, fizetési azonosító, közlemény,
megrendelés száma.
Az Applikáción keresztül rendelést leadó
Érintettek köre
személyek, akik korábban regisztráltak az
Applikációban.
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az
érintett hozzájárulása, valamint az Adatkezelő és
Adatkezelés jogalapja
az érintett közt létrejövő szerződésre
figyelemmel, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján a szerződés teljesítése.
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de
Adattárolás határideje
legfeljebb 5 éves elévülési ideig.
Adatkezelés módja
Elektronikusan.
Adat forrása
Érintettől felvett adat.
Amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja
Az adatszolgáltatás
elmaradásának
az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az
lehetséges következményei
Adatkezelőnek nem áll módjában a szerződés
teljesítése.
Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges
adatfeldolgozóinak munkavállalói. Az Adatkezelő
Kik ismerhetik meg az adatokat?
adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen
Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.
Adattovábbítás harmadik országba vagy
Adattovábbítás
nemzetközi szervezet részére nem történik.
4.4. Számlázás
Az Adatkezelő semmilyen adatot nem kezel a bankkártyához kapcsolódóan. Az érintettnek a
fizetéshez a saját banki felületét szükséges használnia.
Adatkezelés célja
A számlák kiállítása, kezelése, könyvelése.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-
ában, valamint az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény
169.
§-ában
Kezelt adatok köre
meghatározott adatok, így különösen az érintett
neve, gazdasági művelet teljesítésének időpontja,
időszaka, címe.
Az Applikáción keresztül rendelést leadó
Érintettek köre
személyek
4
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 159. §-
Adatkezelés jogalapja
ra, valamint 167. §-ára, tekintettel a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja.
A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
Adattárolás határideje
értelmében legalább 8 évig köteles az Adatkezelő
megőrizni. Az Adatkezelő 8+1 év elteltével
automatikusan törli az érintett személyes adatait.
Adatkezelés módja
Elektronikusan.
Adat forrása
Érintettől felvett adat.
Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
A személyes adatokat az Adatkezelő illetékes
munkatársai, illetve adatfeldolgozói ismerhetik
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?
meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos
jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja
tartalmazza.
Adattovábbítás harmadik országba vagy
Adattovábbítás
nemzetközi szervezet részére nem történik.
4.5. Panaszkezelés
Az Adatkezelő fogyasztónak minősülő felhasználóit megilleti a fogyasztóvédelemről szóló 1997.
évi CLV. törvényben (a továbbiakban: „Fgytv.”) meghatározott panasztételi jog. Az Fgytv. alapján
a fogyasztó (érintett) jogosult panaszt benyújtani az Adatkezelőhöz, jelen Adatkezelési
tájékoztató 1. pontjában meghatározott elérhetőségen. Az Adatkezelőhöz beérkezett panaszokat
az Adatkezelő az Fgytv. rendelkezései szerint kezeli, és a megadott határidőn belül tájékoztatja a
fogyasztót a panasz kivizsgálásának eredményéről.
Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül
eljáró természetes személy, illetve fogyasztónak minősülő vállalkozás a külön törvény szerinti
civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás
is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi
kommunikáció, ajánlat címzettje.
Adatkezelés célja
Panaszok fogadása, kivizsgálása és kezelése.
Az érintett neve, amennyiben postai úton küldte
meg a panaszát úgy lakcíme, amennyiben e-
mailen keresztül küldte meg panaszát úgy az e-
Kezelt adatok köre
mail címe, a panasszal kapcsolatos Fgytv. 17/A. §
(5) bekezdésében meghatározott egyéb adatok,
illetve fogyasztónak minősülő vállalkozás esetén
a jogérvényesítéssel kapcsolatos adatok.
A panaszt tevő fogyasztónak minősülő
Érintettek köre
természetes személy, fogyasztónak minősülő
vállalkozás esetén annak képviselője.
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont alapján jogi
Adatkezelés jogalapja
kötelezettség teljesítése, tekintettel az Fgytv.
17/A. § (5) bekezdésére.
5
Amennyiben a válasz megküldését követően az
érintett nem élt további kifogással, úgy az Fgytv.
17/A.
§
(7) bekezdése alapján a válasz
megküldésétől számított
3 év elteltével az
Adattárolás határideje
Adatkezelő törli az adatokat. További
igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét
követően kerülnek az adatok törlésre, esetleges
polgári jogi igény érvényesítése esetén pedig, a
kapcsolódó eljárás jogerős befejezését követően.
Adatkezelés módja
Papíralapon és/vagy elektronikusan.
Adat forrása
Érintettől felvett adat.
A személyes adat szolgáltatása kötelező,
amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja
Az adatszolgáltatás elmaradásának
az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az
lehetséges következményei
Adatkezelőnek nem áll módjában a panaszok
kivizsgálása.
Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges
Kik ismerhetik meg az adatokat?
jogi képviselői.
Adattovábbítás harmadik országba vagy
Adattovábbítás
nemzetközi szervezet részére nem történik.
4.6. A GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartások
vezetésével összefüggő adatkezelés
A GDPR-ban meghatározott érintetti jogok
Adatkezelés célja
gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartások
vezetésével összefüggő adatkezelés.
A kérelmező neve, születési helye és ideje, anyja
Kezelt adatok köre
neve, lakcíme, levelezési címe, GDPR szerinti
érintetti jog gyakorlására vonatkozó kérelem.
Érintettek köre
GDPR szerinti érintetti jogot gyakorló személy.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség
Adatkezelés jogalapja
teljesítése, valamint az f) pontja szerinti jogos
érdek.
Adattárolás határideje
A kérelem elbírálásától számított 5 év.
Adatkezelés módja
Papíralapon és/vagy elektronikusan.
Adat forrása
Érintettől felvett adat.
Amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja
Az adatszolgáltatás elmaradásának
az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az
lehetséges következményei
Adatkezelőnek nem áll módjában az érintetti
kérelem elbírálása,
Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
6
Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges
adatfeldolgozóinak munkavállalói. Az Adatkezelő
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?
adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen
Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.
Adattovábbítás harmadik országba vagy
Adattovábbítás
nemzetközi szervezet részére nem történik.
5. Adatfeldolgozók
Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a
kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által
továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt
rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel. Az Adatfeldolgozók az érintettek
által megadott személyes adatokhoz a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt, az egyes
adatkezelési célokhoz igazodóan rendelkezésre álló felhasználási időn belül végeznek adatkezelési
műveleteket. Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett adatkezelései kapcsán az
alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Adatfeldolgozó
Adatfeldolgozói
Adatfeldolgozás
Cg. szám
/
kategória
célja
Név
Székhely
nyilvántartási
szám
Applikáció
működtetésének
6600 Szentes, Ady
Szoftverszolgáltató
támogatása,
GoOrderz Kft.
06-09-027493
Endre utca 34.
üzemeltetés, IT
support
Applikáció
tárhelyének
Enterprise House,
szolgáltatás
OVH Hosting
O'brien Road,
Tárhelyszolgáltató
468585
Limited
R93y0y3
Co.
tárolás országa:
Carlow, Írország
- Németország
6. Érintettek jogainak érvényesítése
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről; valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését; az adatkezelés korlátozását; adatainak törlését az Adatkezelőtől közvetlenül
az 1. pont szerinti elérhetőségi címén, illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a
jogorvoslathoz való jogával, illetve a hozzájárulás visszavonásának jogával élni. Az érintett panasza
esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy -
választása szerint - bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik
hatáskörrel.
Az Adatkezelő az érintett személyes adat kezelésre vonatkozó kérelemének teljesítése esetén az
érintett minőségére (ügyfél, igénylő, stb.) tekintettel, az érintett jelen Adatkezelési tájékoztató
szerinti azonosítását elvégzi, és az érintett kérelmének/kérésének az Adatkezelő kizárólag az érintett
7
megfelelő szintű azonosítását követően jogosult eleget tenni.
Amennyiben a kérelmező a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét nem a jelen Adatkezelési
tájékoztatóban foglaltak szerint tette meg és az Adatkezelő a kérelmező megfelelő, adatbiztonsághoz
és/vagy titok védelemhez szükséges (jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti) azonosítását nem tudta
elvégezni (nem tudta érintettként beazonosítani), a kérelmezőt az Adatkezelő hiánypótlásra hívja fel,
amelynek elmulasztása, vagy nem teljesítése esetén a kérelem megválaszolását az Adatkezelő nem
tudja teljesíteni.
Az Adatkezelő által kért, szükséges személyes adatok megadására/hiányzó tevékenység elvégzésére
történő felhívástól a személyes adat megadásáig eltelt idő a kérelem megválaszolásának
határidejébe nem számít bele.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
a) Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés
A GDPR 13. cikkében foglalt kötelezettségnek megfelelően az Adatkezelő köteles - amennyiben a
személyes adat az érintettől származik a személyes adatok megszerzésének időpontjában - az
adatkezelésre vonatkozó alábbi információkat érintettek rendelkezésére bocsátani:
a) az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
e) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;
f) az érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett
adathordozhatósághoz való jogáról;
g) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
h) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
i) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen
alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes
adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az
adatszolgáltatás elmaradása.
Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az Adatkezelő az érintett rendelkezésére
bocsátja a fenti információkat, valamint azokon túlmenően a GDPR 14. cikkének értelmében az
alábbi információkat:
a) az érintett személyes adatok kategóriái;
b) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
c) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető
forrásokból származnak-e.
8
Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg az Adatkezelő a tájékoztatást:
a) a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon
belül;
b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az
érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első
alkalommal való közlésekor köteles megtenni.
Nem kell eleget tenni a fent írt tájékoztatási kötelezettségnek, amennyiben:
az érintett már rendelkezik az e pontokba foglalt információkkal,
a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne,
az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az Adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy a hatályos magyar jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő intézkedésekről is rendelkezik vagy
a személyes adatoknak valamely uniós vagy a hatályos magyar jogban előírt szakmai
titoktartási kötelezettség alapján bizalmasnak kell maradnia.
Az érintett hozzáférési joga - a GDPR 15. cikkében meghatározottakkal összhangban - az alábbi
információk rendelkezésre bocsátására terjed ki:
adatkezelés céljai;
érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;
személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
érintett jogai a személyes adatok kezelése körében;
az adatok forrása, amennyiben nem az érintettől gyűjtötték őket;
automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.
Az Adatkezelő minden esetben törekszik arra, hogy az általa az érintettnek adott tájékoztatás
minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten
tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. A tájékoztatás és
intézkedés megtételéréért az Adatkezelő felelős. Az Adatkezelő az érintettnek adott minden
tájékoztatást írásban tesz meg, ideértve az elektronikus utat is. Az Adatkezelő tekintettel a GDPR 15.
cikkében, valamint a 32. cikkében foglalt adatbiztonsági szabályokra tekintettel az érintett számára
tájékoztatást csak és kizárólag abban az esetben nyújt, ha az Adatkezelő meggyőződött az érintett
személyazonosságáról. Amennyiben a személyazonosság igazolása nem történik meg, az Adatkezelő
az érintetti joggyakorlási kérelmet elutasítja, és egyben tájékoztatja az érintettet jogai
gyakorlásának módjáról.
Az Adatkezelő az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a
jogaival kapcsolatos - megfelelően közölt nyilatkozatba foglalt - kérelem esetén. Figyelembevéve a
kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez az egy hónapos határidő további két hónappal
meghosszabbítható az Adatkezelő által az Adatkezelőhöz történő kérelem
benyújtásától/beérkezésétől számított egy hónapon belüli indokolt, érintettnek küldött
tájékoztatással.
Megfelelő közlésnek, illetve beérkezésnek az számít, ha az írásba foglalt igényt az érintett az
Adatkezelő hivatalos címére vagy az erre a célra megadott email címére megküldi és az oda
9
megérkezik.
A nem a fentieknek megfelelően közölt igényt az Adatkezelő nem veszi figyelembe.
A személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető
és közérthető kell, hogy legyen, valamint azt világosan és egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni.
Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról
való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett
személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az
érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról.
Az Adatkezelő a jelen pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedéseket díjmentesen végzi,
költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésében meghatározott esetben számít
fel.
b) Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő -
kiegészítését.
c) Tiltakozás joga
Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával,
ha az adatkezelés jogalapja
a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.
Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve,
ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak
megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, az Adatkezelő
vezetősége dönt.
Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet. A megállapításig terjedő
időtartamra a személyes adatok megfelelően korlátozásra kerülnek.
d) Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:
az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő
időtartamra az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;
az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez;
az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint, a
tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.
10
Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára - de legfeljebb
5 napra - az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és
döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint
adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg:
az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a
személyes adatok kezelése; vagy
jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.
Amennyiben az adatkezelés korlátozását az Adatkezelő feloldja, a korlátozás feloldását megelőzően a
korlátozás feloldásának tényéről írásban tájékoztatja azt az érintettet, akinek a kérésére a korlátozás
megtörtént, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ha az
adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen
tájékoztatja az érintettet.
e) Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
d) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
VAGY
e) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén
kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése
jogszerűnek tekinthető,
a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi
kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő
időtartam alatt), vagy
c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy
g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
11
f) Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta,
amennyiben:
az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés
teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
[GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bekezdés a) pont]
ÉS
az adatkezelés automatizált módon történik.
E pontba foglalt jog nem illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges, valamint, ha ez a jog hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.
Amennyiben az Adatkezelőnek személyes adatokat az érintett adathordozhatósághoz való joga
alapján az érintetten kívüli személy részére kell kiadnia, az Adatkezelő a jelen Adatkezelési
tájékoztató keretében tájékoztatja és felhívja e címzett harmadik személyt arra, hogy az Adatkezelő
által az érintett vonatkozásában átadott személyes adatokat nem használhatja saját céljára, és ezen
személyes adatokat kizárólag a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint, célhoz
kötötten kezelheti. Az Adatkezelő az érintett kérésére harmadik személy részére megfelelően
továbbított személyes adatok harmadik személy általi felhasználásáért felelősséget nem vállal.
g) A hozzájárulás visszavonásához való jog
Amennyiben az érintett személyes adatai Adatkezelő általi kezelésének jogalapja az érintett
hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja.
Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő az érintett által
adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti az érintett személyes adatait jogi
kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a
személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
7. Jogorvoslat
Az érintett jogosult az őt ért jogsértés kiküszöbölése végett vagy egyéb panasszal közvetlenül az
Adatkezelőhöz fordulni az alábbi e-mail címen: [info@goorderz.hu]
Amennyiben az érintett sérelmesnek tartja az Adatkezelő adatkezelését, bejelentéssel élhet a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca
9-11., postacím:
1363 Budapest, Pf.
9., telefonszám:
+36
(1)
391-1400, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu ).
Az érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben
soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a
tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek )
nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a
12
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.
13